Publikácie

Doc. PhDr. Jana Bartová, PhD.

Jana Kalinayová-Bartová: Italian Music in the Repertoire of Bratislavian Musical Institutions in the Seventeenth Century. In: Italian Music in Central-Eastern Europe. Around Mikołaj Zieleński’s Offertoriaand Communiones(1611), ed. byTomasz Jeż– Barbara Przybyszewska-Jarmińska – Marina Toffetti.Venezia :Edizioni Fondazione Levi, 2015, 349-364.

Jana Kalinayová-Bartová: Medieval Poetry as the Inspiration for the Composers of the 17th Century. In: Musikalische und literarische Kontexte des Barocks in Mitteleuropa / in der Slowakei. Ed. Ladislav Kačic. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2015, 27-41.

Jana Kalinayová-Bartová: Talianske hudobné inšpirácie v zbierke Philomela Angelica cantionum sacrarum Daniela Speera = Italian musical inspirations in Daniel Speer´s Philomela angelica cantionum sacrarum collection. In: Daniel Speer (1636 – 1707) Philomela angelica cantionum sacrarum (1688), zv. 7/1. Bratislava: Ars Musica, 2016, ix-li.

Daniel Speer (1636 – 1707): Philomela angelica cantionum sacrarum (1688). Musicalia Istropolitana, zv. 7/1: O Jesu meus amor; Venite qui esuritis; Venite gentes. Eds. Jana Kalinayová-Bartová – Peter Zajíček. Bratislava: Ars Musica, 2016, li+81 s.

Jana Kalinayová-Bartová: Philomela angelica - k neznámemu dielu známeho hudobníka. In: Musicologica Brunensia 51/2 (2016), 41-53.

Jana Kalinayová-Bartová: The Beginnings of the Small-Scale Concertato Motet on the Territory of Slovakia. In: Musicologica Istropolitana XIII. The Reception of the Small-Scale Motet in Central Europe. Ed. Jana Kalinayová-Bartová. Bratislava: Stimul, 2017, 169-196.

Jana Kalinayová-Bartová: Malé duchovné koncerty v zbierke Opus musicum (1655) Samuela Capricorna. In: Samuel Capricornus (1628 - 1665) Opus Musicum (1655). Zv. 9/1. Bratislava: Ars Musica, 2018, ix-xlviii.

Samuel Capricornus (1628 - 1665): Opus Musicum (1655). Musicalia Istropolitana, zv. 9/1: Benignissime Jesu; O venerabile Sacramentum. Ed. Jana Kalinayová-Bartová. Bratislava: Ars Musica, 2018, xlviii+28 s. ISBN: 978-80-971672-2-6

Jana Kalinayová-Bartová: Bernard Clairvaux´s Poetry as the Inspiration for the Composers of the 17th Century. In: Musica Iagellonica 9/2018, 51-69.

Jana Kalinayová-Bartová: Italian sacred monody north of the Alps. From Chiara Margarita Cozzolani´s Scherzi di sacra melodia (1648) to Daniel Speer´s Philomela angelica (1688). Musicologica Brunensia, 53/2 (2018), 87–104.

Prof. PhDr. Marta Hulková, CSc.

Marta Hulková: The Reception of the Oeuvre of Composers Active at the Court of Rudolf II in Prague in the Contemporaneous Musical Repertoire of Historical Upper Hungary. In: Hudební věda LII (2015), č. 2, 133-157.

Marta Hulková: Cesty šírenia tvorby Ph. de Monteho a J. Regnarta na území dnešného Slovenska počas 16. a 17. storočia. In: Musicologica.eu 2/2017.

Prof. PhDr. Ľubomír Chalupka, CSc.

Ľubomír Chalupka: Cestami k tvorivej profesionalite. Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. Bratislava: Univerzita Komenského, 2015.

Ľubomír Chalupka: Hudobné dielo ako predmet muzikologického záujmu / Musical work as an object of musicological interest. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae, roč. XV (2016), č. 1, 166-172.

Ľubomír Chalupka: Die Kategorie des musikalischen Denkens im Werk Jozef Kresáneks. In: Musicologica Istropolitana XII. Ed. Vladimír Zvara. Bratislava: Universitas Comeniana Facultas Philosophica, 2016, 175-188.

Ľubomír Chalupka: Formovanie profesionálnej slovenskej hudobnej tvorby v medzivojnovom období (1918-1939) v konfrontačnom priestore sebaidentifikačného a akulturačného úsilia. In: Muzikologické fórum 5/1 (2016), 75-88.

Ľubomír Chalupka: Poznámky ku kompozičnej estetike slovenského skladateľa Romana Bergera. In: Súčasné hudobnoestetické myslenie na Slovensku v kontexte metodologických problémov estetiky a muzikológie. Ed. Slávka Kopčáková. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2016, 176-191.

Ľubomír Chalupka: Kniha Dějiny hudby na Moravě od Jiřího Sehnala a Jiřího Vysloužila ako inšpirácia pre sledovanie vývoja slovenskej hudobnej historiografie. In: Cantantibus organis : hudební kultura raného novověku ve středoevropských souvislostech : ad honorem Jiří Sehnal. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2016, 21-29.

Ľubomír Chalupka: Zápas Eugena Suchoňa o dôstojné miesto hudobnej výchovy v školskom vzdelávacom systéme na Slovensku. In: Muzikologické fórum 6/1-2 (2017), 107–112.

Ľubomír Chalupka: Kruh komplexity. K nedožitej osemdesiatke Tadeáša Salvu (1937 – 1995). In: Slovenská hudba XLIII/3 (2017), 207–218.

Ľubomír Chalupka: Pocta Miroslavovi Filipovi – slovenskému muzikológovi. In: Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín III. Príspevky k hudobnej regionalistike. Ed. Edita Bugalová. Bratislava: Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, 2017, 191–197.

Ľubomír Chalupka: Slovenská kompozičná tvorba 20. storočia v zrkadle revolučných premien. In: Studia Academica Slovaca 46 (2017). Bratislava: Univerzita Komenského, 2017, 73–85.

Ľubomír Chalupka: Generačné a štýlové konfrontácie. Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia II. (1951–2000). Bratislava: Univerzita Komenského 2018, 880 s. ISBN 978-80-223-4585-9

Ľubomír Chalupka: Premeny melodrámy v slovenskej hudbe. In: Muzikologické fórum, 7/1 (2018), 61–68.

Ľubomír Chalupka: "Osmičky“ vo vývoji slovenskej hudby 20. storočia. In: Studia Academica Slovaca 47/2018. Bratislava: Univerzita Komenského, 2018, 32–50.

Ľubomír Chalupka: Hommage á Peter Kolman. In: Hudobný život, 50/6 (2018), 26–28.

Mgr. Peter Jantoščiak

Peter Jantoščiak: Franz Schöllnast & syn – Tritonikon („Tritonicon“). In: Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín. Príspevky k hudobnej regionalistike. Ed. Edita Bugalová. Bratislava : SNM – Hudobné múzeum, 2015, 140-152.

Peter Jantoščiak: Nie je csakan ako čakan. In: Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín II. Príspevky k hudobnej regionalistike. Ed. Edita Bugalová. Bratislava : SNM – Hudobné múzeum, 2016, 150-176.

Peter Jantoščiak: Furoja („furollya“) – altová flauta dielne Franz Schöllnast a syn z Bratislavy v kontexte vývoja hranových dychových nástrojov 19. storočia v podunajskej oblasti. In: Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín III. Príspevky k hudobnej regionalistike. Ed. Edita Bugalová. Bratislava: Slovenská muzikologická asociácia, SNM – Hudobné múzeum, 2017, 198–209.

Prof. Mgr. Yvetta Kajanová, CSc.

Yvetta Kajanová: Zábavná hudba v Bratislave do roku 1938. In: Musicologica.eu 1/2016.

Yvetta Kajanová: Aktuálne otázky súčasného hudobného školstva. In: Muzikologické fórum 6/1-2 (2017), 124–131.

Yvetta Kajanová: Jazz v srdci Európy. In: Musicologica.eu 1/2017.

Yvetta Kajanová: Od Bratislavskej lýry po Československo má talent. Hudba v Bratislave v období 1966 – 2010. In: Musicologica.eu 1/2018 [online].

Mgr. Branko Ladič, PhD.

Branko Ladič: Music by František Škvor for the Karol Plicka’s Film The Earth Sings – the Beginning of Slovak National Music? Some Remarks on the Origin and Importance of Škvor’s Music for Plicka’s Film Zem spieva. In: Musicologica Brunensia 52/1 (2017), 79–87.

Branko Ladič: Plickov film Zem spieva – český príspevok k profilácii slovenskej hudby. In: Malé osobnosti veľkých dejín - veľké osobnosti malých dejín IV: príspevky k hudobnej regionalistike. Ed. Edita Bugalová. Bratislava: Slovenská muzikologická asociácia a Slovenské národné múzeum-Hudobné múzeum, 2018, 214–225.

Mgr. Jana Laslavíková, PhD.

Jana Laslavíková: Operná produkcia na scéne Mestského divadla v Prešporku počas pôsobenia nemeckého riaditeľa Emanuela Raula. In: Opus Musicum 48/5 (2016), 6–24.

Jana Laslavíková: Antonín Hořejš – jeho umeleckopriemyselné aktivity na Slovensku v 20. a 30. rokoch 20. storočia a ich odraz v autorových operných kritikách. In: Opus Musicum 49/3 (2017), 42–57.

Jana Laslavíková: Between Province and Metropolis. The Opera Repertoire of the Pressburger Stadttheater in the Late Nineteenth Century. In: Studia Musicologica 58/3–4 (2017), 363–377.

Jana Laslavíková: Prvé roky fungovania Mestského divadla v Prešporku a pôsobenie nemeckého divadelného riaditeľa Maxa Kmenta. In: Musicologica Olomucensia 25 (2017), 115–131.

Jana Laslavíková: Pôsobenie Emanuela Raula v prešporskom mestskom divadle a uvádzanie operného repertoáru v rokoch 1890 - 1899. In: Malé osobnosti veľkých dejín - veľké osobnosti malých dejín III: Príspevky k hudobnej regionalistike. Ed. Edita Bugalová. Bratislava: Slovenská muzikologická asociácia a Slovenské národné múzeum-Hudobné múzeum, 2017, 174–190.

Jana Laslavíková: Ján Batka a jeho vzťah k hudobnému divadlu v deväťdesiatych rokoch 19. storočia. In: Bratislava. Zborník múzea Bratislavy. Ročník 29. Bratislava: Múzeum mesta Bratislavy, 2017, 81–98.

Jana Laslavíková: Antonín Hořejš a jeho operné kritiky z dvadsiatych a tridsiatych rokov 20. storočia v kontexte umeleckopriemyselných aktivít v Bratislave. In: Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín IV: príspevky k hudobnej regionalistike. Ed. Edita Bugalová. Bratislava: Slovenská muzikologická asociácia – Slovenské národné múzeum-Hudobné múzeum, 2018, 214–225.

Jana Laslavíková: Mestské divadlo v Prešporku (1886-1899) v kontexte dobovej divadelnej praxe. Pôsobenie riaditeľov Maxa Kmentta a Emanuela Raula. Bratislava: Ars Musica, 2018, 120 s. ISBN 978-80-971672-3-3 (elektronická publikácia)

Jana Laslavíková: Mestské divadlo v Prešporku v kontexte vývoja mestských divadiel v strednej Európe v druhej polovici 19. storočia. Historický časopis 67/2 (2019), 241–263.

Mgr. Patrik Sabo

Patrik Sabo: The cornett in 17th Century Slovakian Region: Its Emergence and Practice. In: 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, Sofia: SGEM, 2016, 361-368.

Patrik Sabo: Chvála cinku. In: Hudobný život XVLIII, č. 5 (2016), 24-26.

Patrik Sabo: Scelta musicale Samuela Capricorna - k metodologickým a edičným problémom prípravy pramenno-kritickej edície. In: Musicologica.eu 2/2017.

Prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc.

Eva Szórádová: Klavírna kultúra v Bratislave v rokoch 1770-1830 (I). In: Musicologica Slovaca: Časopis Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied, roč. 6 (32) (2015), 151-175.

Eva Szórádová: Klavírna kultúra v Bratislave v rokoch 1770-1830 (II). In: Musicologica Slovaca: Časopis Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied, roč. 7 (33), č. 2 (2016), 165-221.

Eva Szórádová: Franz Paul Rigler: Anleitung zum Gesange, und dem Klaviere, oder die Orgel zu spielen. Príbeh jednej učebnice hudby. In: Historický časopis 65/4 (2017), 617–653.

Eva Szórádová (& Soňa Dobrocká): School curriculum as a means of shaping national identity music education in the Slovak region of Czechoslovakia in the interwar period (1918–1939). In: Pedagogy, Culture & Society 26/2 (2018), 165–179.

Eva Szórádová: Bratislavskí hudobní nástrojári. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2018 (elektronická verzia, ISBN 978-80-558-1560-8), 2019 (tlačená verzia, ISBN 978-80-558-1378-3), 289 s.

Mgr. Sylvia Urdová, PhD.

Sylvia Urdová: Franciscan gradual in the collection of the Slovenské národné múzeum-Hudobné múzeum (Slovak National Museum-Music Museum) in Bratislava / Františkánsky graduál v zbierkovom fonde Slovenského národného múzea-Hudobného múzea s evidenčným číslom MUS I 78. In: Musica Mediaeva Liturgica II. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie. Ed. R. Adamko. Ružomberok 2016, 55-76.

Sylvia Urdová: Hudba počas slávností sv. Cecílie Cirkevného hudobného spolku v Bratislave a Ján Batka. In: Bratislava. Zborník múzea Bratislavy. Ročník 29. Bratislava: Múzeum mesta Bratislavy, 2017, 57–70.

PhDr. Eva Veselovská, PhD.

Eva Veselovská: Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi e civitate Tyrnaviensi. Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia, Tomus IV. Bratislava: Ústav hudobnej vedy SAV, 2015.

Eva Veselovská: Po stopách Budínskeho/Bratislavského antifonára III. In: Musicologica Slovaca. Časopis Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied 2016, roč. 7 (33), č. 2 (2016), 222-248.

Eva Veselovská:Fragmente des Budaer Antiphonars im St. Adalbert-Verein Trnava und im Archiv des Slowakischen Nationalmuseums. Ed. Tallián, T. In: Studia Musicologica Scientiarum Hungaricae. Akadémiai Kiadó : Budapest, roč. 56, č. 2-3, 2015, 233-246.

Eva Veselovská – Rastislav Adamko – Janka Bednáriková: Stredoveké pramene cirkevnej hudby na Slovensku. Bratislava: Slovenská muzikologická spoločnosť – Ústav hudobnej vedy SAV, 2017.

Doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD.

Vladimír Zvara: Hľadanie zmyslu opery: Osudy „nemŕtveho“ umeleckého druhu v Bratislave. In: Musicologica.eu 2/2015.

Vladimír Zvara: Randbemerkungen zu den Wandlungen der Kategorie des „Slowakischen“ in der slowakischen Musik. In: Musicologica Istropolitana XII. Ed. Vladimír Zvara. Bratislava: Universitas Comeniana Facultas Philosophica, 2016, 91-110.