Kolektív

Pic 1

Doc. PhDr. Jana Bartová, PhD.

vedúca riešiteľka projektu

Katedra muzikológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Špecializuje sa na hudobnú históriu raného novoveku v strednej Európe s dôrazom na hudobný život a repertoár viachlasnej hudby Slovensku, historickú organológiu a hudobnú ikonografiu. V rámci projektu sa sústreďuje najmä na skúmanie organizácie a činnosti hudobných inštitúcií Bratislavy, hudobnú tvorbu a hudobný patronát a mecénstvo v období stredoveku a novoveku. Viac...

Pic 1

Doc. Mgr. Vladimír Godár, CSc.

Katedra estetiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Špecializuje sa na kompozičné princípy modernej hudby a hudobnú estetiku, v rámci projektu sa sústreďuje na výskum tvorby bratislavských skladateľov 19. a prvej polovice 20. storočia.

Pic 1

Prof. PhDr. Marta Hulková, CSc.

Katedra muzikológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Špecializuje sa na výskum hudobnej kultúry na území Slovenska, najmä oblasť viachlasnej hudby a duchovnej piesne v 16. – 17. storočí. V rámci projektu sa zameriava na tradíciu pestovania polyfónie v bratislavských hudobných inštitúciách v 16. – 17. storočí. Viac...

Pic 1

Prof. PhDr. Ľubomír Chalupka, CSc.

Katedra muzikológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Špecializuje sa na hudobnú teóriu a analýzu, metodológiu muzikológie a dejiny slovenskej hudby 19. a 20. storočia. V rámci projektu sa sústredí na metodologické otázky hudobnej historiografie, hudobnú kultúru Bratislavy a tvorbu bratislavských skladateľov v 20. storočí v širokom spektre spoločenských podnetov a kontextov.

Pic 1

Mgr. Peter Jantoščiak, doktorand

Katedra muzikológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum

Ako kurátor zbierky hudobných nástrojov v SNM – Hudobnom múzeu sa špecializuje na hudobnú organológiu. V rámci dizertačného projektu sa zaoberá činnosťou bratislavskej nástrojárskej rodiny Schöllnastovcov.

Pic 1

Prof. Mgr. Yvetta Kajanová,CSc.

Katedra muzikológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Špecializuje sa na teóriu a dejiny populárnej hudby a jazzu a hudobnú sociológiu.V rámci projektu skúma hudobnú kultúru modernej éry, najmä vývoj bratislavskej scény populárnej hudby a jazzu v 20. storočí. Viac...

Pic 1

Mgr. Branko Ladič, PhD.

Katedra muzikológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Špecializuje sa na výskum európskej a slovenskej hudobnej tvorby na prelome 19. a 20. storočia. V rámci projektu skúma európske súvislosti tvorby významných bratislavských skladateľov tohto obdobia a hudobnú kultúru v Bratislave počas prvej Slovenskej republiky. Viac...

Pic 1

Mgr. Jana Laslavíková, PhD.

Katedra muzikológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a Ústav divadelnej a filmovej vedy Slovenskej akadémie vied v Bratislave

Špecializuje sa najmä na výskum dejín mestského divadla v Bratislave/Prešporku v 19. storočí v kontexte vývoja divadelnej scény v okolitých centrách strednej Európy.

Pic 1

Mgr. Patrik Sabo, doktorand

Katedra muzikológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

V rámci dizertačného projektu skúma polyfonickú cirkevnú tvorbu 17. storočia, sústreďuje sa najmä na tvorbu Samuela Capricorna v kontextoch repertoára evanjelického kostola v Bratislave. Viac...

Pic 1

Prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc.

Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Špecializuje sa na výskum hudobného nástrojárstva, organológie a dejín hudobnej pedagogiky. V rámci projektu skúma činnosť a úlohu bratislavských nástrojárov na formovaní hudobného života mesta, bratislavské hudobné školstvo v období novoveku a medzinárodné kontakty bratislavských osobností hudobného života.

Pic 1

Mgr. Sylvia Urdová, PhD.

Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum

Špecializuje sa na výskum hudby stredoveku a novoveku, najmä latinského liturgického spevu. V rámci projektu sa zameriava najmä na skúmanie pestovania hudby v bratislavských reholiach.

Pic 1

PhDr. Eva Veselovská, PhD.

Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied

Špecializuje sa na výskum stredovekej hudobnej kultúry a prameňov z územia Slovenska v európskom kontexte. V rámci projektu sa venuje skúmaniu stredovekých hudobných prameňov bratislavského pôvodu a hudobného života mesta, zároveň vedie práce na databáze stredovekých liturgických prameňov z územia Slovenska (Slovak EarlyMusicDatabase / CantusPlanus in Slovakia: http://cantus.sk). Viac...

Pic 1

Doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD.

Katedra muzikológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Špecializujesanadejinyhudby a hudobnéhodivadla v 19. a 20. storočía hudobnúdramaturgiu. V rámciprojektusabudevenovaťvýskumuhudobného a divadelnéhoživota v Bratislave v 19.a 20. storočí. Viac...