Riešiteľské inštitúcie

Filozofická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Gondova 2, P.O.Box 32
811 99 Bratislava

kontaktná osoba:
Doc. PhDr. Jana Bartová, PhD.
bartova@fphil.uniba.sk

Katedra hudby
Pedagogická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská cesta 4
949 74 Nitra

kontaktná osoba:
Prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc.
eszoradova@ukf.sk

Ústav hudobnej vedy
Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

kontaktná osoba:
PhDr. Eva Veselovská, PhD.
eva.veselovska@savba.sk

Slovenské národné múzeum - Hudobné múzeum
Brämerova kúria
Žižkova 18, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 16

kontaktná osoba:
Mgr. Sylvia Urdová, PhD.
sylvia.urdova@snm.sk

 
 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *