• Johann Vincenz Reim -
Vincenz Reim: Dóm sv. Martina v Bratislave, kolorovaný lept z roku 1850
  • Detail hudobníkov z procesie počas osláv sv. Jána Almužníka v Bratislave
roku 1732. Medirytina J. Kurtza a F. A. Dietella.
  • Ľudová veselica pod Michalskou bránou po
korunovaní Ferdinanda V., kolorovaná rytina
  • Hudobný salón v kaštieli v
Rusovciach, akvarel stredoeurópskeho maliara z 19. storočia
  • Johann Vincenz
Reim - Vincenz Reim: Divadelné námestie v Bratislave, kolorovaný lept z rokov
1840 - 1860
  • Fotografia budovy Reduty z 20-tych rokov 20.storočia
  • Friedrich B. Werner - Johann Ch.
Leopold: Kolorovaná veduta Bratislavy z roku 1735

Projekt HUDBA V BRATISLAVE

je zameraný na výskum hudby a hudobného života v Bratislave od stredoveku po súčasnosť. Vychádza sa v ňom z predpokladu, že Bratislava ako hudobnokultúrne centrum mala v sieti stredoeurópskych miest jedinečné postavenie, vyplývajúce z jej špecifickej geografickej polohy, spoločensko-politického postavenia aj jej viacetnického a viacnáboženského obyvateľstva. Hlavným cieľom tohto projektu je prispieť k poznaniu hudobných dejín Bratislavy novými poznatkami, získanými pramenným výskumom v tých tematických oblastiach, ktoré doteraz neboli dostatočne prebádané a zároveň poskytnúť obraz o hudobnej minulosti mesta v ucelenej, systematicky koncipovanej a po vedomostnej aj metodologickej stránke aktualizovanej podobe. Kolektív riešiteľov zo štyroch slovenských výskumných inštitúcií plánuje výsledky svojich výskumov zverejňovať vo formách charakteristických pre komunikáciu vedeckej komunity (konferencie, odborné semináre, publikácie), ale aj prostredníctvom podujatí orientovaných a otvorených širšej kultúrnej verejnosti (koncerty, výstavy).